sobota, 20 lipca

Jak uzupełnić dziennik budowy? Kto i kiedy go uzupełnia?

Dziennik budowy to dokument informujący o przebiegu robót budowlanych. Jego prowadzenie jest obowiązkowe. Dziennik budowy musi się znaleźć na każdej budowie, bez względu na to, czy to budowa nowego domu, czy rozbiórka już istniejącego budynku. Dane umieszczone w dzienniku budowy informują o czynnościach związanych z pracami na budowie oraz zdarzeniami i ich okolicznościami podczas wykonywanych robót. Na podstawie dziennika budowy inwestor może ocenić prawidłowość przeprowadzonego procesu budowlanego.

Kiedy zarejestrować dziennik budowy? 

Dziennik budowy należy założyć jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych. W związku z tym, że jest to jeden z podstawowych dokumentów prowadzonych podczas budowy domu, bez zarejestrowania dziennika budowy nie możemy rozpocząć jakichkolwiek prac.

Dziennik budowy prowadzony przez kierownika budowy to najczęściej książka formatu A4. Można go kupić w Starostwie Powiatowym przy okazji składania wniosku o rejestrację albo w księgarni. W dzienniku znajdują się rubryki, oświadczenia i protokoły do uzupełnienia w oryginale i kopii. Rejestracja dziennika budowy powinna nastąpić do 3 dni od złożenia wniosku przez inwestora lub jego pełnomocnika.  

Po zarejestrowaniu dziennika budowy należy do niego wpisać osoby, które będą odpowiedzialne za prawidłowy przebieg robót budowlanych. Zazwyczaj są to:

kierownik budowy

– upoważnieni pracownicy organów nadzoru budowlanego i organów uprawnionych do kontrolowania budowy

geodeta

– osoby odpowiedzialne za kontrolę prac technicznych

kierownik robót (ten nie jest na ogół wymagany przy domach jednorodzinnych).

 

Ważne jest to, że zanim złożymy wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy, musimy uzyskać pisemną zgodę na rozpoczęcie budowy domu. Bez tego dokumentu nikt nie wyda nam dziennika. We wniosku o rejestrację dziennika budowy inwestor musi umieścić następujące informacje:

dane osobowe inwestora (lub jego pełnomocnika)

oryginał lub odpis udzielenia pełnomocnictwa (jeśli inwestor nie występuje samodzielnie)

– poświadczenie opłaty skarbowej (w przypadku pełnomocnictwa)

informacje dotyczące pozwolenia na budowę (data uzyskania pozwolenia)

kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę

– nazwa zamierzenia budowlanego, obiektu budowlanego i/lub zespołu budowlanego

– adres zamierzenia budowlanego, obiektu budowlanego i/lub zespołu budowlanego

– oznaczenie terenu budowy wykonane przez geodetę.

Inwestor musi poinformować o planowanej dacie rozpoczęcia prac budowlanych na minimum 7 dni przed rozpoczęciem robót.

Kto może uzupełnić dziennik budowy?

Zasady prowadzenia dziennika budowy określa art. 47e ust. 1 Prawo budowlane. Według niego wpisów do dziennika budowy mogą dokonywać:

– inwestor

kierownik budowy

– kierownik robót budowlanych

– geodeta współpracujący z kierownikiem budowy

– projektant

– inspektor nadzoru budowlanego

– uprawnieni pracownicy organów nadzorujących proces budowlany i dokonujący kontroli na placu budowy.

W pierwszej kolejności wpisu do dziennika budowy udziela inwestor. Uzupełniona przez niego notatka dotyczy najważniejszych informacji związanych z danymi technicznymi budowy. We wpisie inwestor musi też wymienić osoby biorące udział w procesie budowlanym. Na pierwszej stronie dziennika znajduje się:

– numer dziennika budowy

– data rejestracji dziennika budowy

data otrzymania pozwolenia na budowę

– opis rodzaju obiektu budowlanego, zespołu budowlanego, budowy

– opis rodzaju robót budowlanych

– imię i nazwisko (ewentualnie nazwa) inwestora

– imię i nazwisko wykonawcy robót, specjalność, numer uprawnień.

 

Po inwestorze wpisu w dzienniku budowy dokonuje kierownik budowy. Jest to związane z jego odpowiedzialnością zawodową. Kierownik budowy przed rozpoczęciem prac budowlanych musi złożyć oświadczenie, że zgadza się na kontrolowanie budowy i że bierze odpowiedzialność za przebieg robót.

Jak prawidłowo uzupełnić dziennik budowy?

Żeby dziennik budowy był ważny, trzeba go zarejestrować. Po rejestracji inwestor uzupełnia pierwszą stronę dziennika budowy. Wpisuje tam dane techniczne budowy, numer pozwolenia na jej rozpoczęcie i dane osobowe osób odpowiedzialnych za proces budowlany, np. kierownika budowy.

Dalsze wpisy należą do kierownika budowy, a później – jeśli jest to wymagane – także do kierownika robót budowlanych, geodety i projektanta. Dziennik budowy może też uzupełnić podczas kontroli osoba nadzorująca prace, np. inspektor nadzoru budowlanego.

Dziennik budowy musi być uzupełniany na bieżąco. Muszą się w nim znaleźć notatki dzienne dotyczące podejmowanych robót, zmian w projekcie budowlanym, błędów budowlanych, kontroli i wstrzymania prac. Przy wpisie musi znajdować się data notatki i imię i nazwisko osoby dokonującej adnotacji.

Dziennik budowy po zakończeniu budowy

Po zakończeniu budowy inwestor powinien wyrwać strony oznaczone jako kopie z dziennika budowy. W przyszłości może się nimi posługiwać np. kierownik budowy. Oryginał dziennika należy dołączyć do dokumentu sprawozdawczego o zakończenie robót budowlanych. Jest to równoznaczne ze złożeniem wniosku o dopuszczenie budynku do użytkowania.

Brak dziennika budowy jest jednoznaczny z łamaniem prawa. Grozi za to grzywna, która może dotyczyć inwestora i kierownika budowy. Jeśli dziennik budowy zaginął lub uległ zniszczeniu, należy uzupełnić dotychczasowe wpisy na podstawie materiałów dowodowych. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

8 + osiemnaście =